QUY ĐỊNH VỀ KÍCH THƯỚC CONTAINER


1.  Container lạnh 20 feet

Container Lạnh 20 Feet

Container Lạnh 20 Feet

2.  Container lạnh 40 feet

Container Lạnh 40 Feet

Container Lạnh 40 Feet

3.  Container 20 mở nóc

Container Mở Nóc 20 Feet

Container Mở Nóc 20 Feet

4.  Container 40 mở nóc

Container Mở Nóc 40 Feet

Container Mở Nóc 40 Feet

5.  Container 20 hàng khô

Container Hàng Khô 20 Feet

Container Hàng Khô 20 Feet

6.  Container 40 hàng khô

Container Hàng Khô 40 Feet

Container Hàng Khô 40 Feet